Stadgar

Antagna vid årsmötet 18 mars 2019

§1 Minnesbibliotekets uppgift
Arbetarrörelsens Minnesbibliotek i Göteborg är en ideell förening som har till uppgift att samla, förteckna och vårda material med anknytning till arbetarrörelsens idéutveckling och historia. Därmed avses främst litteratur och handlingar som belyser arbetarrörelsens verksamhet och den facklig-politiska kampen. Materialet skall i möjligaste mån hållas tillgängligt för föreningens medlemmar och forskning.

§2 Organisation
Medlemskap i föreningen erbjuds alla inom arbetarrörelsen verksamma organisationer och enskilda.

§3 Avgifter
Årsavgiften för facklig avdelning eller annan central organisation är 500 kr. För mindre organisation som PRO-förening, facklig sektion/klubb eller partiförening är årsavgiften 200 kr. För enskild medlem är årsavgiften 100 kr.

§4 Möten
Moment 1
Medlemsmötet är Minnesbibliotekets högsta beslutande organ.
Moment 2
Verksamhetsåret är från den 1 januari till den 31 december.
Moment 3
Årsmötet skall hållas före mars månads utgång. Kallelse till medlemmarna skall skickas senast 14 dagar före årsmötet.
Moment 4
Vid årsmötet ska, förutom övriga ärenden, behandlas följande:
1. Styrelsens och revisorernas berättelser för föregående år
2. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
3. Val av styrelse och suppleanter
4. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
5. Val av valberedning

§5 Minnesbibliotekets styrelse
Moment 1
Styrelsen leder Minnesbibliotekets verksamhet i överensstämmelse med stadgarna.
Moment 2
Styrelsen ska bestå av sju ledamöter och tre suppleanter. Styrelsen väljs för en tid av två år. Ordförande och övriga funktioner utses inom styrelsen. ABF Göteborg, LO-facken i Göteborg och Göteborgs Arbetareförening har var för sig ett fast mandat i styrelsen vilket meddelas valberedningen.
Moment 3
För varje räkenskapsår skall styrelsen upprätta och underteckna en verksamhetsberättelse. Denna jämte revisorernas yttrande skall vara tillgängliga för medlemmarna senast 14 dagar före årsmötet.

§6 Revision
Till Minnesbibliotekets årsmöte avger revisorerna utlåtande över räkenskaperna och styrelsens verksamhet under föregående år samt tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet.

§7 Ändring av stadgarna
Stadgarna kan endast ändras av årsmötet.

§8 Förslag om föreningens upplösning
Förslag om föreningens upplösning kan väckas av
styrelsen. För beslut där om fordras, att frågan behandlas av två på varande följande möten med föreningens medlemmar samt att förslaget vid varje till fälle biträds med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster.

Vid föreningens upphörande skall dess tillgångar överlämnas till ABF Göteborg, LO-facket i Göteborg och Göteborgs Arbetarförening, förutom Märkessamlingen
och tillhörande datafil med text om märkessamlingen, pärmarna med samlarrapporter samt märkesböcker, som skall överlämnas till Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Stockholm, orgnr. 802410-8881.

Stadgar 2019 som PDF

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s